Visste du att

Drygt Nio av tio förändrings-projekt i både små och stora organisationer misslyckas och ”rinner ut i sanden” efter 3-5 månader.

Kontakta mig så skall jag beskriva ”fallgroparna” och HUR man undviker dom!

  

  

 

Capricornias koncept, processer, "verktyg" och utbildningar länkar alltid ihop våra fyra fokus-områden - förändringsledarskap, säljutveckling, talangutveckling & värderingsstyrt ledarskap - med mätbarhet som säkrar både kort- och långsiktig resultatutveckling.

Allt ifrån stora koncerner till små ägarledda företag anlitar oss för att

Leverera Förstudie / Analys för total genomlysning av skälen till vikande intäkter, marknadsandelar samt

Workshop med ledning /nyckelpersoner kring analysen ställd mot ”Best Practice” , förslag åtgärder.

Planlägga och Process-leda omfattande utvecklings-projekt för att säkerställa förankring och implementering med bestående resultat- utveckling, förbättrad internkultur samt avsevärt ökad attraktionskraft som arbetsgivare.

Individuell Coaching för Ledare och Specialister. Tre till sex Personligt skräddarsydda möten med fokus på dina utmaningar och ambitioner.

Skräddarsydda utbildningar för ledare, KAM och säljare.

Föreläsare, Seminariehållare,tema: ”Framgångsrikt Säljledarskap”, ”Fallgropar i stora förändringsprocesser”, samt ” Steget före Employer Branding”.

Interimslösning på VD och Fsg-Dir nivå.

Kundlogin
Producerad av ZWEBB