Visste du att

Drygt Nio av tio förändrings-projekt i både små och stora organisationer misslyckas och ”rinner ut i sanden” efter 3-5 månader.

Kontakta mig så skall jag beskriva ”fallgroparna” och HUR man undviker dom!

  

  

 

Capricornias koncept, processer, "verktyg" och utbildningar länkar alltid ihop våra fyra fokus-områden - förändringsledarskap, säljutveckling, talangutveckling & värderingsstyrt ledarskap - med mätbarhet som säkrar både kort- och långsiktig resultatutveckling.

Allt ifrån stora koncerner till små ägarledda företag anlitar oss för att

Leverera Förstudie / Analys för total genomlysning av skälen till vikande intäkter, marknadsandelar samt

Workshop med ledning /nyckelpersoner kring analysen ställd mot ”Best Practice” , förslag åtgärder.

Planlägga och Process-leda omfattande utvecklings-projekt för att säkerställa förankring och implementering med bestående resultat- utveckling, förbättrad internkultur samt avsevärt ökad attraktionskraft som arbetsgivare.

Operativ Mentor / Coach åt VD, Sälj- och/eller Ledarskapsutveckling”

Skräddarsydda utbildningar för ledare, KAM och säljare.

Föreläsare, Seminariehållare,tema: ”Framgångsrikt Säljledarskap”, ”Fallgropar i stora förändringsprocesser”, samt ” Steget före Employer Branding”.

Interimslösning på VD och Fsg-Dir nivå.

Kundlogin
Producerad av ZWEBB